Huisregels

Inschrijven

Inschrijven kan aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Inschrijven kan via de website www.drazans.com of dmv een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

NB: de jongeren van de theaterschool (12-18 jaar) zullen een formulier meekrijgen
dat, ondertekend door een van de ouders, toegang geeft tot de lessen van Drazans.

De voortzetting naar het volgende cursusjaar loopt automatisch. Opzeggen kan na een voltooide lesperiode en dient schriftelijk te gebeuren. Voor deze laatste lesperiode is nog wel het volledige lesgeld verschuldigd. Eventueel openstaand lesgeld dient gelijktijdig met de opzegging te worden voldaan. De verplichting tot betaling geldt vanaf het moment van inschrijving tot het afmelden van de leerling met het in acht nemen van de opzegtermijn van 1 lesperiode.


Schoolregels

De leerlingen worden 5-10 min voor aanvang van de les verwacht.
De leerkrachten werken met een lesplan zodat het lesuur optimaal wordt gebruikt.
Komt uw kind te laat dan mist hij/zij de opdrachten misschien al.
Geen kauwgom in de lessen.
Geef uw kind geen waardevolle spullen mee naar school. Drazans is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen tijdens lessen, trainingen en presentaties.


Absentie

Het kan zijn dat uw kind door ziekte niet aanwezig kan zijn. Geeft u dit even door op kantoor: tel 462-4045, of 560-5656
Mocht uw kind 2 keer een les hebben gemist, dan kan de docent of administratie bellen om te vragen wat de reden is.
Als het kind te veel van de lessen mist kan de school bepalen of het zinvol is dat uw kind de verdere lessen nog blijft volgen.


Lesuitval

Bij gemiste lessen wordt geen lesgeld in mindering gebracht.
Lesgeld is verschuldigd totdat een schriftelijke afmelding ontvangen is.
Drazans volgt het vakantierooster van het basisonderwijs.
Bij lesuitval door overmacht wordt geen lesgeld in mindering gebracht.
Bij lesuitval door ziekte van een leerling wordt geen lesgeld in mindering gebracht tenzij men kan aantonen dat de leerling niet meer in staat is de lessen te blijven volgen.
Bij lesuitval door ziekte van een docent zal er vervanging worden gezocht. Mocht dit niet lukken dan zal de les op een later tijdstip, indien mogelijk, worden ingehaald.


Betaling lesgeld

Het lesgeld wordt betaald bij de eerste les en moet volledig voldaan zijn bij aanvang van de tweede les. Indien dit niet mogelijk is dan kan in overleg met Valentine een betalingsregeling afgesproken worden.
Indien betaling of betalingsregeling na de tweede les uitblijft wordt een bedrag van Naf 25 administratiekosten bij het openstaande bedrag opgeteld.

NB: lesgeld is voor een pakket van 14 lessen. Er wordt geen korting gegeven bij later instromen of voor gemiste lessen.


Beurzen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stelt een aantal beurzen beschikbaar voor leerlingen die het lesgeld niet (helemaal) kunnen betalen. Als uw kind dolgraag lessen wil volgen en voor een beurs in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met Valentine via valentine@drazans.com


Aansprakelijkheid

Het betreden van het terrein van de school waar Drazans de lessen geeft is geheel voor eigen risico.
Ook het betreden van presentatie- en oefenruimtes is geheel voor eigen risico.
JTC Drazans geeft het advies om geen waardevolle spullen mee te geven aan uw kind bv electronica, dure sieraden etc. JTC Drazans is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen tijdens lessen, trainingen en presentaties.
Tijdens de lessen is er toezicht tot 17:45 uur bij Drazans.
JTC Drazans behoudt zich het recht een leerling toegang tot de school/les te weigeren.